חיפוש מתקדם

תקנון חידון קולינריה בלגית

כללי: 1.1 אתר על השולחן (להלן: “האתר”) מכריז על פעילות נושאת פרסים באתר “על השולחן (“העמוד”) שכתובתו: https://www.hashulchan.co.il/ 1.2 “מבשלות הבירה לישראל” ו-“על השולחן” הינן נותנות החסות לפעילות 1.3 האינפורמציה אותה מוסרים המשתתפים במסגרת התחרות נמסרת ל”על השולחן” וכן האינפורמציה שיספקו הגולשים תשמש רק לצורך הפעילות וליצירת קשר עם הזוכים. 1.4 הפעילות פתוחה לכל הגולשים […]
  1. כללי:

1.1 אתר על השולחן (להלן: “האתר”) מכריז על פעילות נושאת פרסים באתר “על השולחן (“העמוד”) שכתובתו: https://www.hashulchan.co.il/

1.2 “מבשלות הבירה לישראל” ו-“על השולחן” הינן נותנות החסות לפעילות

1.3 האינפורמציה אותה מוסרים המשתתפים במסגרת התחרות נמסרת ל”על השולחן” וכן האינפורמציה שיספקו הגולשים תשמש רק לצורך הפעילות וליצירת קשר עם הזוכים.

1.4 הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי על השולחן ובני משפחותיהם.

1.5 הפעילות תחל ב-20.12.2016 בשעה 16:00, ותסתיים ב-26.12.2016 בשעה 9:00 (“תקופת הפעילות”).

1.6 על השולחן רשאית להפסיק את הפעילות ללא הודעת מוקדמת.

1.7 על השולחן רשאית לקצר, להאריך או לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניה.

1.8 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.9 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, במשמע גם בלשון נקבה. מובהר כי השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות, וכי תקנון זה פונה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד.

1.10 בהשתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה וכן פוטר את על השולחן מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלי יוצא מהכלל.

2. כללי הפעילות:

2.1 החל מה-21.12.2016 בשעה 16:00 ועד ה-25.12.2016 בשעה 16:00 יוזמנו הגולשים לענות על חידון בנושא מאקולינריה בלגית. החידון יעלה לאתר “על השולחן”.

2.2 הפעילות: המשתתפים יכנסו לאתר ויענו על חידון הכולל 9 שאלות בנושא קולינריה בלגית, ימלאו את פרטיהם האישיים וישלחו את הטופס על-פי ההנחיות.

2.3 כל משתתף יתבקש להצהיר כי הינו מעל גיל 18

2.4 כל משתתף יתבקש לבצע הליך הרשמה לאחר מילוי החידון. ההרשמה היא תנאי להשתתפות בפעילות. בהרשמה יתבקש כל משתתף לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, כתובת אלקטרונית ומס’ טלפון בו ניתן להשיג אותו.

2.5 האחריות על הקלדת הפרטים בעת הרישום, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף ולהחברה אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על נוסחם ו/או הקלדתם.

2.6 המשתתף מתחייב בעצם ביצוע הליך ההרשמה הנ”ל, כולו או חלקו, כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע ו/או הליך ההרשמה.

2.7 לחברה שמורה הזכות לשנות את כללי הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.בחירת הזוכים והפרס –

3.1 בתום תקופת הפעילות, ייבדקו כל השאלונים שנשלחו לאתר. מתוך כלל השאלונים יאותרו אלו בהם ענו משתתפים נכונה על כל שאלות החידון ומתוכם ייבחרו הזוכים על ידי נציגי “על השולחן”. מבין המשתתפים ייבחרו 3 זוכים

3.2 כל אחד מהזוכים הנבחרים יזכה ב6 בקבוקי לף 750 מ”ל (להלן: “הפרס”)

3.3 כל גולש יוכל לזכות פעם אחת בלבד.

3.4 החלטות על השולחן הינן סופיות והיא אינה מחויבות לפרסם את השיקולים לבחירת הזוכה.

3.5 ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה באמצעות כתובת הדוא”ל אותה מתבקש כל גולש לספק עם כניסתו לתחרות – (להלן: “ההודעה על הזכייה”).

3.6 על השולחן יצרו קשר עם הזוכים בתחרות תוך שבעה ימי עבודה על מנת למסור להם פרטים על אופן מימוש הפרס.

3.7 זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו\או לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ”ל ו\או לא יספק פרטים מלאים, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

3.8 על השולחן שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.9 מובהר, כי החברה אינה אחראית כלפי הזוכה למימוש הפרס ו/או לתנאים בהם יסופק הפרס, וכן לאיכותו ו/או כל פגם, תקלה, קלקול או אי התאמה בקשר לפרס ו/או למימושו.

3.10 מובהר כי עובדת זכייתו של המשתתף בפרס במסגרת הפעילות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים. בעצם ההשתתפות במבצע מסכים המשתתף שיפורסם שמו במסגרת פרסום כאמור, ללא הודעה נוספת על כך.

  1. פטור מאחריות:

4.1 על השולחן, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.

4.2. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי על השולחן, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

4.3. ידוע למשתתף כי התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינם בבעלות ו/או בשליטת על השולחן, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה.

4.4. על השולחן התחרות אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

4.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4.6. על השולחן התחרות, על השולחן, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה.

  1. תנאים נוספים

5.1 על השולחן התחרות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.

5.2  מבלי לגרוע מן האמור בתקנון האתר, על השולחן שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בתמונות ובסיפורים שיועלו לתחרות וכן לפרסם את שמות הזוכים למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת.

5.3 על השולחן שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה שתמצא לנכון.

5.4 במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או במקרה של חשש (על פי שיקול דעתה הבלעדי של על השולחן) לזיופי הצבעות (ואף הצבעות על ידי גולשים שנחשדים כפיקטיביים) ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית על השולחן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, ובמידה ומדובר במשתתף אשר זכה בתחרות, זכאית תהיה על השולחן (רשאית, אך לא חייבת) להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו אף אם היה אותו משתתף זוכה אף ללא אותו מעשה.

המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את על השולחן ואת על השולחן מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

 

 

תגובות

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *