חיפוש מתקדם

תקנון פעילות הפיקניק של בנדיקט

תקנון פעילות הפיקניק של בנדיקט

1. כללי:

1.1 אתר על השולחן (להלן: “האתר”) מכריז על פעילות נושאת פרסים בעמוד הפייסבוק “על השולחן” (“העמוד”) שכתובתו https://www.facebook.com/hashulchan.

1.2 “בנדיקט” ו-“על השולחן” הינן נותנות החסות לפעילות.

1.3 האינפורמציה אותה מוסרים המשתתפים במסגרת התחרות נמסרת ל”על השולחן” וכן האינפורמציה שיספקו הגולשים תשמש רק לצורך הפעילות וליצירת קשר עם הזוכים.

1.4 הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי בנדיקט ועובדי על השולחן ובני משפחותיהם.

1.5 הפעילות תחל ב-12.7.2017 בשעה 12:00, ותסתיים ב-17.07.2017 בשעה 10:00

1.6 על השולחן רשאית להפסיק את הפעילות ללא הודעת מוקדמת.

1.7 על השולחן רשאית לקצר, להאריך או לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניה.

1.8 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.9 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, במשמע גם בלשון נקבה. מובהר כי השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות, וכי תקנון זה פונה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד.

1.10 בהשתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה וכן פוטר את על השולחן מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלי יוצא מהכלל.

2. כללי הפעילות:

2.1 החל מה-12.7.2017 בשעה 12:00, ועד ה-17.07.2017 בשעה 10:00 יוזמנו הגולשים להעלות “טיפים לפיקניק המושלם” בתגובה לפוסט ייעודי בעמוד הפייסבוק.

2.2  המשתתף בתחרות מאשר בעצם ההשתתפות כי התכנים שהועלו במסגרת התחרות היא פרי יצירה מקורית לחלוטין שלו, ולא מועתקת מכל חומר אחר, ושהוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני המלאות בו, ושהתוכן אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו ו/או מפר באופן אחר כל דין, לרבות כל זכות קניין רוחני של צד שלישי.

2.3 ההחלטה על הזוכה תתבצע על סמך שיקול דעת של נציגים ממערכת על השולחן. הזוכה יקבל פרס כמפורט בסעיף 3.2.

2.4 ההודעה על הזוכה תתבצע עד שבוע לאחר תום התחרות, על פי המפורט בסעיף 3.3.

2.5החלטות על השולחן הינן סופיות והיא אינה מחויבות לפרסם את השיקולים לבחירת הזוכה.

2.6כל גולש יוכל לזכות פעם אחת בלבד.

2.5 לחברה שמורה הזכות לשנות את כללי הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. בחירת הזוכים והפרס:

3.1  בתום הפעילות יבחרו 3 גולשים שייתנו את הטיפים המוצלחים ביותר.

3.2 כל אחד מהזוכים הנבחרים יקבל סלסלת פיקניק זוגית. את הסלסלה ניתן לאסוף ממסעדת בנדיקט (בן יהודה 171) או לקבל במשלוח ללא תשלום בתחומי העיר תל-אביב בלבד. יהיה ניתן לממש את הפרס בין הימים א-ה’, לא כולל סופי שבוע.

3.3 כל גולש יוכל לזכות פעם אחת בלבד.

3.4 החלטות על השולחן הינן סופיות והיא אינה מחויבות לפרסם את השיקולים לבחירת הזוכה.

3.5 ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה באמצעות כתובת הדוא”ל או דרך עמוד הפייסבוק שלו.

3.6 על השולחן יצרו קשר עם הזוכים בתחרות תוך שבעה ימי עבודה על מנת למסור להם פרטים על אופן מימוש הפרס.(סלסלת פיקניק זוגית מבית “בנדיקט”)

3.7 זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ואו לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ”ל ואו לא יספק פרטים מלאים, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

3.8 על השולחן שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.9 מובהר, כי החברה אינה אחראית כלפי הזוכה למימוש הפרס ו/או לתנאים בהם יסופק הפרס, וכן לאיכותו ו/או כל פגם, תקלה, קלקול או אי התאמה בקשר לפרס ו/או למימושו.

3.10 מובהר כי עובדת זכייתו של המשתתף בפרס במסגרת הפעילות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים. בעצם ההשתתפות במבצע מסכים המשתתף שיפורסם שמו במסגרת פרסום כאמור, ללא הודעה נוספת על כך.

4. פטור מאחריות:

4.1 על השולחן, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.

4.2. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי על השולחן, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

4.3. ידוע למשתתף כי התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינם בבעלות ו/או בשליטת על השולחן, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה.

4.4. על השולחן התחרות אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

4.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4.6. על השולחן התחרות, על השולחן, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה.

5. תנאים נוספים

5.1 על השולחן רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.

5.2  מבלי לגרוע מן האמור בתקנון האתר, על השולחן שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בתמונות ובסיפורים שיועלו לתחרות וכן לפרסם את שמות הזוכים למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת.

5.3 על השולחן שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה שתמצא לנכון.

5.4 במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או במקרה של חשש (על פי שיקול דעתה הבלעדי של על השולחן) לזיופי הצבעות (ואף הצבעות על ידי גולשים שנחשדים כפיקטיביים) ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית על השולחן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, ובמידה ומדובר במשתתף אשר זכה בתחרות, זכאית תהיה על השולחן (רשאית, אך לא חייבת) להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו אף אם היה אותו משתתף זוכה אף ללא אותו מעשה.

המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את על השולחן ואת על השולחן מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

 

תגובות

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *