חיפוש מתקדם

תקנון תחרות מתכוני בשר בקר

תקנון תחרות

  1. כללי:

1.1 אתר על השולחן (להלן: “האתר”) מכריז על פעילות נושאת פרסים בעמוד הפייסבוק של האתר (“העמוד”) שכתובתו: http://www.facebook.com/hashulchan

1.2 “כרמל דיירקט”, “מועצת הבקר” ו-“על השולחן” הינן נותנות החסות לתחרות.

1.3 פעילות זו אינה בשום אופן, מאושרת או מנוהלת, ע”י או מזוהה עם פייסבוק. האינפורמציה אותה מוסרים המשתתפים במסגרת התחרות נמסרת ל”על השולחן” ולא לפייסבוק. האינפורמציה שיספקו הגולשים תשמש רק לצורך התחרות וליצירת קשר עם הזוכים.

1.4 הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי על השולחן ובני משפחותיהם.

1.5 התחרות תחל ב-22.09.2016 בשעה 12:00, ותסתיים ב-20.10.16 בשעה 16:00 (“תקופת הפעילות”).

1.6 על השולחן רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.

1.7 על השולחן רשאית לקצר, להאריך או לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניה.

1.8 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.9 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, במשמע גם בלשון נקבה. מובהר כי השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות, וכי תקנון זה פונה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד.

1.10 בהשתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה וכן פוטר את על השולחן מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלי יוצא מהכלל.

  1. כללי התחרות:

2.1 החל מה-22.09.2016 בשעה 12:00 ועד ה-20.10.2016 בשעה 16:00 יוזמנו הגולשים להעלות לעמוד הפייסבוק של על השולחן מתכונים יחד עם תמונות של מאכלי בשר בקר חגיגיים שהם הכינו, יחד עם הסיפור שמאחורי המתכון המיוחד.

https://www.facebook.com/hashulchan/app/451684954848385?brandloc=DISABLE&app_data=chk-57e0e190067d7

2.2 המשתתף בתחרות מאשר בעצם ההשתתפות כי המתכון והתמונה שהועלו במסגרת התחרות הם פרי יצירה מקורית לחלוטין שלו, ולא מועתקת מכל חומר אחר, ושהוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני המלאות בו, ושהתוכן אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו ו/או מפר באופן אחר כל דין, לרבות כל זכות קניין רוחני של צד שלישי.

2.3 ההחלטה על הזוכה תתבצע על סמך שיקול דעת של נציגים ממערכת “על השולחן” ולפי הצבעות הגולשים. הזוכה יקבל פרס כמפורט בסעיף 3.1.

2.5 ההודעה על הזוכה תתבצע עד שבוע לאחר תום התחרות, על פי המפורט בסעיף 3.3.

2.6 החלטות על השולחן הינן סופיות והיא אינה מחויבות לפרסם את השיקולים לבחירת הזוכה.

2.7 כל גולש יוכל לזכות פעם אחת בלבד.

  1. פרסים:

3.1  הזוכה במקום הראשון יבחר על סמך שיקול דעת של נציגים ממערכת “על השולחן”. הזוכים במקום השני והשלישי יבחרו על פי הצבעות הגולשים.

3.2 מובהר, כי הזכאות לפרס היא לזוכה הנ”ל בלבד. פרט למקרה בו הזוכה הינו קטין, אז יימסר הפרס להוריו.

3.3 ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה באמצעות כתובת הדוא”ל אותה מתבקש כל גולש לספק עם כניסתו לתחרות – (להלן: “ההודעה על הזכייה”).

3.4 על השולחן יצרו קשר עם הזוכים בתחרות תוך שבעה ימי עבודה על מנת למסור להם פרטים על אופן מימוש הפרס.

3.5 זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו\או לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ”ל ו\או לא יספק פרטים מלאים, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

3.6 הפרס הינו אישי והזוכה אינו רשאי להסב אותו לאחר, להחליפו, לשנותו או להמירו בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

3.7 על השולחן שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  1. פטור מאחריות:

4.1 על השולחן, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.

4.2. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי על השולחן, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

4.3. ידוע למשתתף כי התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינם בבעלות ו/או בשליטת על השולחן, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה.

4.4. על השולחן התחרות אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

4.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4.6. על השולחן התחרות, על השולחן, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה.

  1. תנאים נוספים

5.1 על השולחן התחרות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.

5.2  מבלי לגרוע מן האמור בתקנון האתר, על השולחן שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בתמונות ובסיפורים שיועלו לתחרות וכן לפרסם את שמות הזוכים למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת.

5.3 על השולחן שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה שתמצא לנכון.

5.4 במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או במקרה של חשש (על פי שיקול דעתה הבלעדי של על השולחן) לזיופי הצבעות (ואף הצבעות על ידי גולשים שנחשדים כפיקטיביים) ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית על השולחן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, ובמידה ומדובר במשתתף אשר זכה בתחרות, זכאית תהיה על השולחן (רשאית, אך לא חייבת) להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו אף אם היה אותו משתתף זוכה אף ללא אותו מעשה.

המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את על השולחן ואת על השולחן מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

 

 

תגובות

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *