מדיניות הפרטיות

"יובל סיגלר תקשורת בע"מ (להלן: "החברה") מבקשת להבהיר, ככל הניתן, את מדיניותה הנוגעת לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט hashulchan.co.il וביישומיו השונים (להלן: "האתר").

מידע הנמסר לאתרי החברה ביוזמת המשתמש

תכנים ו/או שירותים מסוימים, הניתנים באתר או באמצעותו, טעונים הרשמה מוקדמת וקבלתם של פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהמשתמש מזין לטופס באתר באופן עצמאי, כמו שם מלא, כתובת מגורים, סוג מוצרים ו/או שירותים שביקש לצרוך, אמצעי תשלום (ככל שהדבר רלוונטי) ודרכי התקשרות מתאימות (לרבות כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכיו"ב.

זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין במהלך רישום לאתר או לשירות הניתן באמצעותו. השדות בהם הכרחי להזין את הפרטים יסומנו במפורש, שכן ללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב"שדות החובה", לא ניתן להירשם לשירות הטעון רישום.

ככל שנדרשים פרטים אישיים לצרכים שיווקיים או בעת רכישת מוצרים/שירותים, תתבקש לספק רק את המידע המתחייב מאופי השירות אליו נרשמת.

מידע סטטיסטי הנאסף על גלישת המשתמש באתרי החברה

חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך באתרי החברה הינו סטטיסטי באופיו ואינו מזהה אותך באופן אישי או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות אליה נחשפת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מערכת ההפעלה בה אתה משתמש וגו' – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמך.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של אתרי החברה, הרשום כדין. אינך מחויב למסור את המידע, אולם ללא מסירת הפרטים הנחוצים והכרחיים לצורך אספקת שירותים מסוימים, החברה לא תוכל לספק לך שירותים אלו.

שימוש במידע

במהלך גלישתך באתר, אפשר ויצטבר מידע על העדפותיך השונות בגלישה באתר, כגון הכתבות אותן קראת, המתכונים אותם חיפשת, המוצרים שביקשת לרכוש, פרסומות אליהן נחשפת, העמודים בהם צפית וכיו"ב. מידע זה נשמר במאגריה, ושימוש בו יתבצע רק על-פי דין כדי לשפר את התכנים והשירותים המוצעים באתר ולהתאימם ככל האפשר להעדפות המשתמשים. המידע לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

החברה רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע בדבר תכנים ושירותים חדשים וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע לחברה על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, זאת בדרך המפורטת על גבי הדוא"ל שיתקבל אצלך. עם זאת, פרטיך האישיים לא יימסרו מפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

1. אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
2. כאשר תרכוש באתר מוצרים או שירותים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך.
3. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר שגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע להשתתפותך בפעילות האמורה.
4. במקרה של תביעה או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה.
5. במידה ופעילות האתר תעבור לתאגיד אחר, לרבות בשל ארגון פנימי מחדש או בשל מיזוג ו/או מכירה – הרי שניתן כמובן יהיה להעביר לתאגיד החדש הרלוונטי העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי החברה, ובלבד שתאגיד זה יתחייב לנהוג על-פי עקרונות מדיניות פרטיות זו.

מחיקת מידע

פניות בנוגע למחיקת מידע נא להפנות למייל ys@sigler.co.il.

Cookies

באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים וכן לצרכי אבטחת מידע.

עומדת בפניך אפשרות להימנע מיצירת cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיישומים באתר (או באתרי אינטרנט אחרים).

בנוסף לכך, אתה אמור להיות מסוגל למחוק את ה  cookiesבמחשבך בכל עת. מוצע שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר החברה יותאם להעדפותיך.

הואיל והעוגיות מונעות ממך לעיתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום נגיש ובטוח.

שירותים של צדדים שלישיים

חלק משירותים המופיעים באתר מנוהלים למעשה על ידי גופים חיצוניים. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי החברה בלבד, אלא באמצעות צד שלישי כאמור.

פרסומות של צדדים שלישיים

פרסומות מסוימות מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידע אותך כי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות עוגיות ומשבצות משוואות רשת (web beakons) במודעות הפרסומת או בדפי הנחיתה. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית, אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

גוגל

למיטב ידיעתנו, גלישה באתר בעודך מחובר/ת ל"חשבון גוגל" שברשותך, יאפשר ל"גוגל" להצליב מידע אודות גלישתך באמצעות מכשירים אחרים, אך באופן שאינו מזהה אותך פרסונלית. "גוגל" מאפשרת לאתר לקבל חלק מן המידע הזה לצרכי ניתוח התנהגות גולשים. בנוסף, "גוגל" מאפשרת לאתר לקבל חלק מן המידע הזה, שאינו מזהה כאמור, לצרכי ניתוח התנהגות גולשים והתאמת מודעות פרסומת.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

האתר נעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש בו. החברות אוספות ומנתחות מידע סטטיסטי במהותו ושנועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

החברה דואגת כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה שכזאת.

זכות לעיין במידע

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו מהמאגר.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה באתר.

יצירת קשר

השולחן – רחוב הפלך 7 תל אביב
ys@sigler.co.il
052-6292167